20160502205436447.jpg 2016 0501 「八重山メーデー事件を考える」集会大田静男さんレジュメP1